VOJENSKÁ LÁZEŇSKÁ A REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ

 

 Strukturovaná informace Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení, zveřejněná na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Název

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (dále jen VLRZ).

2. Důvod založení

 Zřizovatelem příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení je Ministerstvo obrany České republiky (dále jen MO).

Základním účelem VLRZ je poskytovat a zabezpečovat pro oprávněné osoby preventivní rehabilitaci, lázeňskou, léčebnou, zdravotní a rekreační péči a plnit další úkoly v souladu s předmětem hlavní činnosti VLRZ daným zřizovací listinou VLRZ.

Zřizovací listina VLRZ,

3. Organizační struktura

 Strukturu VLRZ tvoří ředitelství a jemu podřízená zařízení, Vojenské zotavovny (dále jen VZ), Vojenské lázeňské léčebny (dále jen VLL), Vojenský rehabilitační ústav Slapy (dále jen VRÚ), Domov pro válečné veterány (dále jen DPVV) a Vojenské kluby Praha a Vyškov (dále jen VKP a VKV).

Organizační schéma VLRZ
Organizační schéma ředitelství VLRZ

4. Kontaktní spojení

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
ředitelství
Magnitogorská 12/1494
101 00 Praha 10 - Vršovice

Telefon: 973 201 607, Fax: 973 201 605, E-mail: podatelna@vlrz.cz, Datová schránka (DS) q6fwimp

 Kontaktní spojení (poštovní adresy, úřední hodiny, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy) na zařízení VLRZ (VZ, VLL a VRÚ) jsou zveřejněny na internetových stránkách VLRZ http://www.volareza.cz

5. Případné platby lze poukázat

Banka: Česká národní banka – Praha
Bankovní spojení: 20001-5125881/0710

6. Identifikační číslo

IČ: 00000582

7. Daňové identifikační číslo

DIČ: CZ00000582

8. Nejdůležitější používané předpisy

  • Zákon č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
  • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
  • Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození
  • Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech

9. Žádost o informace

 Žádost, stížnost, návrh či jiné dožádání dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, lze podat písemně volnou formou na podatelně ředitelství VLRZ a na podatelnách všech zařízení VLRZ.

 Žádost, stížnost, návrh či jiné dožádání lze poslat též elektronicky, prostřednictvím DS q6fwimp, nebo na E-mail: podatelna@vlrz.cz.

 Lhůta pro podání informace je 15 denní od přijetí žádosti, stížnosti, návrhu či jiného dožádání, nebo jejího doplnění, nestanoví-li příslušný zákon jinak.

10. Úhrady za poskytování informací

Ceník za poskytnuté informace

11. Výroční zprávy VLRZ v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb

Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017

12. Etický kodex

13. Protikorupční program VLRZ

14. Kontakty a životopisy