VOJENSKÁ LÁZEŇSKÁ A REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ

 

Práva pacientů zdravotnických zařízení VLRZ1/ Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky.

2/ Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů.

3/ Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického či terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s postupem spojena. Pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich účastní.

4/ Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

5/ V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být provedeny diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na vyšetření přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral.

6/ Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby, jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i při počítačovém zpracování.

7/ Pacient má právo očekávat, že zdravotnické zařízení musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen po té, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit.

8/ Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že zdravotnické zařízení určí postup, jímž bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče.

9/ Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí.

10/ Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.

11/ Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí. Pacient má právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen. Pacient je předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejných zdravotních pojištění a způsobu jejich úhrady.

12/ Pacient má právo přijímat ve zdravotnickém zařízení duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví registrovaných v ČR v souladu s vnitřním řádem, tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů.

13/ Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů (dle ustanovení § 30 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách). Podrobnosti jsou uvedeny v řádu zdravotnického zařízení.Poskytování informací o zdravotním stavu pacientaPacient má právo být srozumitelným způsobem informován o svém zdravotním stavu a o navrženém léčebném postupu a umožnit klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu.

Pacient má právo vzdát se podání informací o zdravotním stavu.

Pacient má právo určit osoby nebo vyslovit zákaz o podávání informací o svém zdravotním stavu (záznam o tom je součástí zdravotnické dokumentace, záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník)

Osoba blízká pacientu má právo na informace o zdravotním stavu pacienta, právo v přítomnosti zdravotnického pracovníka na pořízení výpisů a opisů ze zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi - pokud tuto osobu pacient určil a pokud předtím pacient nevyslovil zákaz o podávání informací o jeho zdravotním stavu.Postup pro vyřizování stížností

na postup při poskytování zdravotních služeb ve Vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních dle ustanovení § 93 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách


Osoby oprávněné podat stížnost

Stížnost na postup Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (dále jen VLRZ) při poskytování zdravotních služeb anebo při činnosti související se zdravotními službami (zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování) může podat:
 • pacient,
 • zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,
 • osoba blízká)*v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní - stav nebo pokud zemřel,
 • osoba zmocněná pacientem na základě plné moci (dále jen „stěžovatel“).

Náležitosti stížnosti

Stěžovatel ve stížnosti vedle detailního popsání předmětu stížnosti uvede jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresu pro doručování (poštou) a vše stvrdí podpisem.

Formy podání stížnosti

Písemné:
 • zasláním na adresu:
  Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10,
 • osobním doručením do podatelny ředitelství VLRZ na adrese
  Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10, v pracovní době tj.: PO – ČT od 8.00 do 16.00 PA od 8.00 do 15.00
 • zasláním elektronicky na adresu: podatelna@vlrz.cz,
 • nebo do podatelny (recepce) zařízení, jehož se stížnost týká,
 • řediteli zařízení, nebo zdravotnickému pracovníkovi a v mimo pracovní době službu konajícímu zdravotnickému pracovníkovi (lékař, fyzioterapeut nebo sestra) daného zařízení. Zdravotnický pracovník je povinen ji neprodleně předat řediteli zařízení.
Stížnosti řešitelné na místě (stížnost nemá závažný charakter – např. vliv na klinický stav pacienta včetně psychické újmy apod.) podané na zařízení vyřídí ředitel zařízení. O vyřízení stížnosti se provede záznam.
Ostatní stížnosti ředitel zařízení okamžitě odešle k šetření na ředitelství VLRZ.

Ústní

Ústní stížnosti, které mají povahu faktických připomínek a přání, jimž je zdravotnickým personálem, popř. jinými zaměstnanci vyhověno nebo stížnosti, které nemají závažný charakter (zejména se netýkají zdravotního stavu pacientů), a na jejichž sepsání stěžovatel netrvá, se považují za vyřízené projednáním na místě a nevede se o nich žádný záznam.

O ostatních ústně podaných stížnostech je povinen ředitel zařízení sepsat se stěžovatelem, pokud o to požádá záznam, který splňuje náležitosti písemné stížnosti. Sepsaný záznam parafuje stěžovatel a ředitel zařízení jej okamžitě odešle k šetření na ředitelství VLRZ.

Prošetření stížnosti

Pokud stížnost prošetřuje ředitelství VLRZ, činí tak v součinnosti s příslušným zařízením VLRZ. O způsobu vyřízení stížnosti rozhoduje zástupce ředitele VLRZ.

Zaměstnanec prošetřující stížnost je povinen navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné. Je-li stížnost takto projednána se stěžovatelem, musí být o projednání a jeho výsledcích sepsán zápis. Se souhlasem stěžovatele může být pořízen také zvukový záznam.

Vyřízení stížnosti

Stížnost musí být vyřízena bez zbytečných průtahů, nejdéle do 30 kalendářních dnů od obdržení stížnosti dle platné právní legislativy. Jde-li o stížnost zvláště složitou, pro jejíž vyřízení je nutné opatřit další podklady, může být lhůta prodloužena až o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty musí být stěžovatel neprodleně písemně vyrozuměn, včetně uvedení důvodů prodloužení lhůty k vyřízení.

Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení není VLRZ příslušná (např. náleží jinému zdravotnickému zařízení či pojišťovně), je povinna ji do 5 dnů ode dne obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o postoupení stížnosti je povinna informovat stěžovatele. O takovém postupu rozhoduje zástupce ředitele VLRZ.

Stěžovatel je vždy o vyřízení stížnosti vyrozuměn písemnou formou parafovanou zástupcem ředitele VLRZ.

Podání stížnosti nesmí být v žádném případě na újmu stěžovatele, kterého se stížnost týká.

Další práva stěžovatele

 • Stěžovatel má právo nahlížet do stížnostního spisu a pořizovat z něho kopie (poplatek za pořízení kopie se řídí „Sazebníkem úhrad za poskytování informací“, který je k dispozici na www.volareza.cz.); nahlížet do stížnostního spisu lze na ředitelství VLRZ po předchozím telefonickém sjednání termínu. U stížností řešených na ředitelství VLRZ na tel. 973 201 621. U stížností řešených na jednotlivých zařízeních na telefonických kontaktech uvedených na stránkách www.volareza.cz.
 • Pokud stěžovatel není se způsobem vyřízení stížnosti spokojen, má právo se obrátit na Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
 • Právo podat stížnost podle jiných předpisů není těmito pravidly dotčeno
)*1 Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.