VLRZ

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

tel.  973 201 608  e-mail  dt@vlrz.cz  Kariéra  Kariéra


Pobyty pro ministerstvo obrany

Všeobecné

Dětské tábory

Formuláře


REKREACE V ZAŘÍZENÍCH VLRZ (DR)

 • dispečink DR tel. 973 201 633

DR jsou organizovány v následujících vojenských zotavovnách a vojenských lázeňských léčebnách. Termíny naleznete v této sekci (Pobyty pro MO) v části „Volné poukazy na DR“ příslušného zařízení VLRZ nebo v informačním plakátu „VOLAREZA v roce xxxx – rekreační pobyty“ platný pro příslušný rok.

Žádosti o přidělení poukazu na rekreaci v roce 2019 jsou přijímány následovně:

 • žádosti VOJÁKŮ – od 1. listopadu 2018
 • žádosti OBČANSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ a VOJENSKÝCH DŮCHODCŮ – od 1. prosince 2018
 • Kliknutím na obrázek si stáhnete informační leták „VLRZ v roce 2019 – rekreační pobyty“.
  V dokumentu naleznete termíny jednotlivých rekreací v zařízeních VLRZ, ceny účastnických poplatků ad.

 • REKREAČNÍ POBYTY – DR (6 nocí):
  • VZ Bedřichov – hlavní budova
  • VZ Bedřichov – depandance
  • VZ Bedřichov – Malý Šišák
  • VZ Ovčárna pod Pradědem
  • VZ Měřín – hotel
  • VZ Dyje – Vranov hotel
  • VZ Dyje – Vranov chaty
  • VZ Dyje – Bítov
  • VLL Karlovy Vary – hotel Bellevue
  • VLL Jeseník – hotel Albatros
 • KRÁTKODOBÉ REKREAČNÍ POBYTY v roce 2018 – KR (v trvání max. 4 nocí) – PILOTNÍ PROJEKT
  • VZ Dyje – hotel Vranov v termínech:
   • 06.12. – 09.12.2018
   • 13.12. – 16.12.2018
   • 29.12. – 02.01.2019
  • VLL Jeseník – hotelová depandance Silesie v termínech
   • 22.12. – 26.12.2018
   • 29.12. – 02.01.2019
 • KRÁTKODOBÉ REKREAČNÍ POBYTY v roce 2019 – KR (v trvání max. 4 nocí)
  • VLL Karlovy Vary – lázeňský Spa hotel Sadový Pramen v termínech:
   • 02.12. – 05.12.2019
   • 05.12. – 08.12.2019
  • VLL Karlovy Vary – hotel Bellevue v termínech:
   • 02.12. – 05.12.2019
   • 05.12. – 08.12.2019
  • VZ Dyje – hotel Vranov v termínech:
   • 12.12. – 15.12.2019
   • 29.12. – 02.01.2020
  • VLL Jeseník – hotelová depandance Silesie v termínech
   • 22.12. – 26.12.2019
   • 29.12. – 02.01.2020

KRÁTKODOBÉ REKREAČNÍ POBYTY v roce 2018 a 2019

 • Pro rezort obrany jsou zařazeny do nabídky i kratší rekreační či eventové pobyty vycházející z cenové strategie platné pro domácí rekreace v zařízeních VLRZ, a to v délce trvání do 5 dnů (4 nocí), které umožňují zaměstnancům rezortu využívat zvýhodněných služeb VLRZ i při současném čerpání poukazu na rekreaci v zařízení VLRZ v délce trvání 7 dnů (6 nocí) zajišťované podle platného RMO.
  Poukazy na tyto pobyty jsou řešeny individuálně na základě zaslané žádosti nebo telefonického kontaktu na náš dispečink domácích rekreací tel. 973 201 633. Na­bídku krátkodobých rekreačních pobytů naleznete v informačním letáku „VLRZ v roce xxxx – rekreační pobyty“.

Vážení příslušníci Armády ČR,

účelem následujících kapitol „elektronického“ katalogu je poskytnout Vám informace o bližších podmínkách pro poskytování rekreačních pobytů v zařízeních VLRZ. V této části jsou pro Vaši potřebu uvedeny podrobné informace k zajištění pobytů v zařízeních VLRZ, počínaje vyžádáním a distribucí poukazů až po nástup na pobyt. Dále zde naleznete důležité odkazy na ustanovení zákonů a norem, včetně jejich citací, a z nich vyplývající nejen nároky, ale i povinnosti, které je nutné dodržovat. Výhodou tohoto způsobu zveřejňování oproti tištěnému katalogu je skutečnost, že pokud v průběhu roku dojde k legislativním změnám, zejména ke změně podmínek pro poskytování rekreací nebo ke změně vymezení pojmu oprávněná osoba, účastnící se rekreačních pobytů, budou tyto změny ihned aktualizovány a informace zde uvedené budou vždy aktuální.

Konkrétní popis zařízení, jeho lokalitu i údaje o ubytování, stravování, dopravě a v neposlední řadě i tipy na výlety do zajímavých míst v jeho blízkém okolí naleznete u jednotlivých zařízení v menu.


1. Vymezení pojmu oprávněná osoba na rekreaci v zařízeních VLRZ

 • Podmínky pro poskytování rekreací jsou pro vojáky stanoveny zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a RMO č. 1/2010. Tyto podmínky a níže uvedené podmínky platí analogicky i pro občanské zaměstnance a vojenské důchodce (pojmem vojenský důchodce se rozumí bývalý voják, který je poživatelem dávek důchodového pojištění, jež vyplácí MO.).
 • V § 62 zákona č. 221/1999 Sb., je uvedeno, že „ministerstvo může zabezpečovat vojákovi a jeho rodině společnou rekreaci s přihlédnutím k náročnosti a obtížnosti výkonu služby“.
 • Pojem rodina vojáka je vymezen v odst. 5 § 71, zák. č. 221/1999 Sb., kde se za rodinu vojáka považují, žijí-li s vojákem v domácnosti, jeho manželka (manžel) nebo družka (druh) a nezaopatřené děti, a to vlastní děti, osvojené děti nebo děti svěřené vojákovi do pěstounské péče nebo do výchovy.
 • Pro účely tohoto zákona se za nezaopatřené dítě považuje dítě vymezené zvláštním právním předpisem (§ 11 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů – viz dále). K družce (druhovi) se jako k osobě posuzované podle věty první přihlíží, jen žije-li s vojákem v domácnosti nepřetržitě alespoň 3 měsíce a je-li přihlášena (přihlášen) na adrese vojáka k trvalému pobytu (zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů /zákon o evidenci obyvatel/, ve znění zákona č. 2/2002 Sb.).
 • Za nezaopatřené dítě se považuje: dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku (tzn. do 25,99 věku), jestliže
  • a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 12 až 15), nebo
  • b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo
  • c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
  • Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
 • Za nezaopatřené dítě nelze však považovat takové, které je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu 3. stupně.
 • Za oprávněnou osobu se nepovažuje nezaopatřené dítě manželky (manžela) nebo družky (druha) držitele poukazu. Výjimkou jsou nezaopatřené děti manželky (manžela) nebo družky (druha) držitele poukazu, pokud jsou tito rovněž oprávněnými osobami (vojáci, občanští zaměstnanci, vojenští důchodci) a zároveň se tito účastní pobytu.
 • Ostatní osoby jsou považovány za osoby neoprávněné a držitel poukazu je povinen za ně na zařízení zaplatit cenu stanovenou platným ceníkem služeb. Za neoprávněné osoby nemůže být ředitelstvím VLRZ vystavena faktura pro případnou platbu rekreace z prostředků FKSP.

2. Vyžadování a distribuce poukazů na rekreační pobyt

2.1. Vyžadování rekreací

Současný systém distribuce poukazů na jednotlivé vojenské součásti je založen na základě přímého zasílání poukazů na jednotlivé žadatele o tento typ tuzemské dovolené.

Termín pro příjem žádostí:

 • Pobyty v roce 2019:
  • Žádosti o přidělení poukazu na DR pro VOJÁKA jsou ředitelstvím VLRZ přijímány počínaje dnem 1. listopadu 2018.
  • Žádosti o přidělení poukazu na DR pro OBČANSKÉHO ZAMĚSTNANCE a VOJENSKÉHO DŮCHODCE jsou na ředitelství VLRZ přijímány počínaje dnem 1. prosince 2018.
 • Platný tiskopis žádosti o přidělení poukazu na DR na příslušný kalendářní rok je k dispozici na tomto webu a byl rovněž zaslán na útvary a zařízení AČR. Na dříve zaslané žádosti nebo na žádosti podané na neplatném tiskopisu nebude brán zřetel.
 • Termíny konání rekreací v jednotlivých zařízeních VLRZ naleznete na informačním plakátu „Volareza v roce xxxx“, který je každoročně zasílán na součásti AČR. Současně je umístěn na těchto webových stránkách www.volareza.cz v sekci Pobyty pro MO – Domácí rekreace / Volné poukazy na DR – dle příslušného zařízení.
 • Vyřizování žádostí a přidělování poukazů je realizováno průběžně v pořadí podle došlých žádostí.

2.2. Vlastní postup pro vyžádání poukazu na DR

 • Konkrétní poukazy si zájemci o DR vyžadují přímo na ředitelství VLRZ zasláním „Žádosti o přidělení poukazu na DR“ (tiskopis je k dispozici u osoby pověřené pro styk s VLRZ nebo zde na webových stránkách www.volareza.cz – v části TISKOPISY). Žádosti jsou vpisovatelné. Vhodné je žádost uložit na plochu a poté vyplnit.
 • Žádost o přidělení poukazu potvrzuje:
  • Vojákům a občanským zaměstnancům potvrzuje žádost vedoucí organizačního celku.
  • Oprávněnost žádostí o přidělení poukazu na rekreaci vojenských důchodců ověřuje ředitelství VLRZ.
 • Řádně a čitelně vyplněnou a velitelem potvrzenou Žádost o přidělení poukazu na DR je možné na ředitelství VLRZ zasílat na kontakty uvedené v záhlaví tiskopisu žádosti:
  • písemně (poštou nebo na fax 973 201 659), nebo
  • elektronickou cestou na adresu podatelna@vlrz.cz buď v analogové podobě (podepsanou vedoucím) nebo v digitální podobě opatřenou elektronickým podpisem vedoucího.
 • Poukazy jsou distribuovány v elektronické podobě, a to přímo žadateli o poukaz. Je proto nezbytné, aby byla v žádosti uvedena také e-mailová adresa, na kterou bude z ředitelství VLRZ poukaz odeslán.
  1. Přidělený poukaz na rekreaci již nepotvrzuje velitel a neuvádějí se zde informace o osobách účastnících se rekreace společně s držitelem poukazu. Tyto informace sdělí držitel poukazu VLRZ při odeslání Oznámení o příjezdu elektronicky (viz níže bod 3, postup je rovněž uveden na zadní straně poukazu).
  1. Poukaz si jeho držitel vytiskne nebo si jej uloží do mobilního telefonu (tabletu) a takto se jím prokáže v recepci zařízení při nástupu na pobyt.
 • Poukazy jsou nepřenosné. V případě, že se držitel poukazu nemůže rekreace zúčastnit, vrací poukaz vedoucí neprodleně na ředitelství VLRZ s uvedením důvodu k dalšímu využití. Byl-li zaslán poukaz digitálně, informuje vedoucí o nenastoupení pobyt písemně s uvedením čísla poukazu ředitelství VLRZ. Poukaz v digitální podobě nemusí vracet. Nevyužitý poukaz bude přidělen jinému žadateli.
 • Byl-li držitel poukazu, pro kterého byla vyžádána rekreace, přeložen, zabezpečí vedoucí odeslání poukazu k organizačnímu celku, ke kterému byl voják přeložen a oznámí neprodleně tuto skutečnost písemně ředitelství VLRZ.
 • Poukazy je možno vrátit pouze z vážných služebních důvodů, v důsledku vlastního onemocnění, úmrtí nebo onemocnění rodinného příslušníka, přičemž se musí uvést důvod vrácení poukazu, který potvrzuje vedoucí.
 • Vedoucí odpovídá za dodržení termínů, které jsou stanoveny v RMO, za uvolnění vojáka na rekreaci v termínu a délce trvání podle přiděleného poukazu a za vrácení poukazů, které nelze u organizačního celku využít.

2.3. Všeobecné podmínky VLRZ pro rekreace v zařízeních VLRZ:

 • Při uplatnění žádosti o poukaz žadatel vyjadřuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami VLRZ pro rekreace v zařízeních VLRZ

3. Vlastní pobyt na DR

 • Nejdůležitější informace a pokyny pro účastníky rekreace jsou uvedeny na zadní straně poukazu.

Cena účastnického poplatku standardního rekreačního pobytu
(tj. v trvání 6 nocí) zahrnuje:

 • Cena účastnického poplatku na rekreační pobyt zahrnuje ubytování a stravování v rozsahu plné penze nebo polopenze.

Cena účastnického poplatku krátkodobého rekreačního pobytu
(tj. v trvání max. 4 nocí) zahrnuje:

 • Cena účastnického poplatku na krátkodobý rekreační pobyt zahrnuje ubytování, stravování a program.

Stravovací režim je možné nově zvolit pro rekreační pobyty:

 • a) v rozsahu plné penze (snídaně, obědy a večeře – zahájení pobytu obědem)
 • b) v rozsahu polopenze (snídaně a večeře – zahájení pobytu večeří).

Výběr stravovacího režimu:

 • Výběr stravovacího režimu je podmíněn jednotným výběrem stravovacího režimu po celou dobu pobytu pro držitele poukazu a všechny osoby účastnící se rekreace společně s ním. Výběr stravovacího režimu si může host zvolit již při uplatnění žádosti o přidělení poukazu s tím, že svou volbu je možné aktualizovat či změnit při elektronickém oznámení o příjezdu na pobyt cestou internetového rozhraní na stránkách VLRZ. Případný nedoplatek či přeplatek dříve uhrazené zálohové platby za rekreační pobyt bude s hostem vyrovnán při příjezdu na rekreaci.
 • V případě krátkodobých rekreačních pobytů je stravovací režim pevně stanoven v souvislosti s plánovaným programem, viz informační leták **VOLAREZA V ROCE xxxx – rekreační pobyty.

Další informace:

 • VLRZ rovněž zabezpečuje pro účastníky rekreačního pobytu doplňkové služby nebo aktivity, které hradí host po předložení hotelové karty za zvýhodněných cenových podmínek. Ceník doplňkových služeb pro DR společně s informacemi o nabízených aktivitách jsou na každém zařízení vyvěšeny na přístupném místě.
 • Pobyt se zvířetem (kočka, pes – malé plemeno) v příslušných zařízeních VLRZ (je-li tato možnost uvedena dle platného ceníku služeb zařízení VLRZ) je možný za poplatek, a to na základě předchozího písemného povolení příslušného zařízení.
 • Upozornění: S účinností od 1. listopadu 2016 je držení zbraní nebo střeliva v prostorách zařízení VLRZ zakázáno. Není povoleno ani převzetí zbraní nebo střeliva hostů ubytovaných v zařízení VLRZ zařízením VLRZ do úschovy.

Oznámení o příjezdu pro rekreační pobyty:

 • Ve lhůtě do 30 – 14 dnů před nástupem na DR je povinen držitel poukazu odeslat „Oznámení o příjezdu“, aby mohlo být pro účastníka DR rezervováno konkrétní ubytování na pokoji a zabezpečeno stravování (pozn. jedná se o zabezpečené stránky typu https://). Tato aplikace funguje i při výběru kteréhokoliv zařízení a dle čísla poukazu se Oznámení zašle na správné VZ či VLL.
 • Pro odeslání Oznámení o příjezdu je nutné zadat ČÍSLO POUKAZU a PIN, a to:
  a) pomocí příslušné aplikace na webových stránkách www.volareza.cz, v sekci „Pobyty pro MO“ konkrétního zařízení, nebo
  b) lze využít přímého vstupu cestou QR kódu vytištěného na přední straně daného poukazu.
 • Ve webovém formuláři Oznámení o příjezdu je rovněž možné uvést jakékoliv další upřesňující údaje a požadavky, které jsou příslušným zařízením VLRZ chápány jako informativní údaje. Požadavkům může zařízení VLRZ vyhovět jen dle svých možností a aktuálních podmínek.
 • Po úspěšném odeslání vyplněného Oznámení o příjezdu, zůstávají zadaná data v databázi uložena a držitel poukazu je může po opětovném přihlášení do doby příjezdu opravit či jinak editovat.
 • V případě vrácení výše uvedeného poukazu na DR zpět na ředitelství VLRZ jsou údaje o držiteli poukazu mazány automaticky.

Úprava lůžkové skladby poukazu na rekreační pobyt:

 • V případech plně nevyužité ubytovací kapacity poukazu (tj. dojde ke snížení počtu míst nebo v případě nedojezdu hosta) je účtován denní poplatek za neobsazené lůžko.
  - Případy, kdy dojde k navýšení počtu míst, jsou řešeny ředitelstvím VLRZ, např. zajištěním přistýlky nebo pokoje s jinou lůžkovou skladbou.

Při nástupu na rekreaci je držitel poukazu povinen (RMO 1/2010, čl. 9):

 • a) prokázat svou totožnost;
 • b) prokázat totožnost rodinných příslušníků, kteří se s ním rekreace zúčastní. U dětí starších 15 let, které skončily povinnou školní docházku a připravují se na budoucí povolání, předložit index nebo potvrzení školy nebo učiliště, nebo předložit potvrzení úřadu práce, nebo potvrzení lékaře o dlouhodobém nepříznivém zdravotním stavu;
 • c) Předložit řádně vyplněný poukaz v listinné podobě nebo předložit při nástupu k nahlédnutí pracovníkovi recepce poukaz uložený v mobilním telefonu (tabletu).
 • d) je vhodné předložit potvrzení o zaplacení rekreace. Pokud držitel poukazu uhradil účastnický poplatek nejpozději 7 dní před nástupem, není nutné doklad o zaplacení předkládat.

Potvrzením o zaplacení rekreace je ústřižek složenky v případě, že držitel poukazu platí celou částku za pobyt složenkou, nebo kopie výpisu z účtu organizace, která poukaz zaplatila (v případě, že bude vojákovi poskytnut příspěvek z FKSP).

Potvrzením o zaplacení není ústřižek složenky, kterou držitel poukazu platil rozdíl ceny organizaci, která za něj poukaz zaplatila. V krajním případě z důvodu časové tísně je možné jako doklad o zaplacení přiložit závazné potvrzení příslušného finančního úřadu, že proplatí fakturu, ve kterém uvede číslo faktury a číslo poukazu (-ů).

Dále je držitel poukazu povinen :

 • e) nepřekračovat počet osob uvedený na přední straně poukazu, pokud není písemně povoleno rozšíření poukazu ředitelstvím VLRZ (informace o rozšíření poukazu je uvedena v průvodním dopise k zasílanému poukazu);
 • f) v případě účasti dítěte po skončení školní docházky předložit potvrzení školy nebo učiliště, že se dítě připravuje na budoucí povolání nebo potvrzení o tom, že se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz anebo potvrzení o tom, že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost;
 • g) dodržovat ubytovací řád a pokyny zodpovědných pracovníků zařízení VLRZ;
 • h) vyrozumět vedoucího a zařízení VLRZ o případné neúčasti na rekreaci, popř. o jejím nedokončení, vyskytly-li se okolnosti, které mu bránily v účasti bezprostředně před nástupem nebo v průběhu rekreace;
 • j) uhradit v recepci zařízení VLRZ poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt za osoby ve věku od 18 do 70 let a při použití vlastní dopravy poplatek za použití odstavné plochy.

V případě nesplnění některé ze stanovených povinností ze strany držitele poukazu není VLRZ povinna poskytnout rekreaci za ceny stanovené pro domácí rekreaci.


4. Další informace k rekreačním pobytům

 • a) účast oprávněných osob
  • Rekreace se voják zúčastňuje společně s rodinou (viz vymezení pojmu oprávněná osoba). Rekreace se ale může zúčastnit i voják sám, nebo se rekreace na jeden poukaz mohou zúčastnit dva a více vojáků (občanských zaměstnanců) společně, a to jak od stejného útvaru, tak i od různých útvarů s tím, že celkový počet osob na rekreaci nesmí překročit počet osob vyznačených na poukaze. V takovém případě je nutné, aby tyto osoby při příjezdu doložily svou oprávněnost čerpat služby za zvýhodněných podmínek (např. předložením služebního průkazu či potvrzením od velitele voj. součásti apod.).
 • b) účast neoprávněných osob
  1. Domácí rekreace s vojákem se mohou zúčastnit i neoprávněné osoby (osoby nemající k držiteli poukazu žádný rodinný vztah). Tyto osoby mohou být ubytovány pouze po zaplacení ceny stanovené ceníkem služeb přímo na zařízení. Ubytování je možno zajistit společně, avšak celkový počet osob na rekreaci nesmí překročit počet osob vyznačených na poukaze;
  1. V případě, že se rekreace zúčastní s vojákem rodinní příslušníci nesplňující podmínky stanovené v § 71, odst. 5 zák. 221/1999 Sb., jsou považovány za osoby neoprávněné (při ubytování se postupuje jako v článku předchozím). Vedoucí přitom zohledňuje, aby vytvořil podmínky pro upřednostnění rekreace vojáků s rodinami (oprávněnými osobami) tak, jak jsou definovány v zákonu č. 221/1999 Sb.
 • c) přidělování poukazů – Poukaz na domácí rekreaci (v trvání 6 nocí) může být přidělen vojákovi maximálně jednou za rok.
  • NOVĚ je možné v průběhu kalendářního roku realizovat postupně výše uvedený rekreační pobyt ve standardní délce (tj. v trvání 6 nocí) a rovněž poukaz na krátkodobou rekreaci v trvání max. 4 nocí. Poukazy na tyto pobyty jsou řešeny individuálně na základě zaslané žádosti nebo telefonického kontaktu na náš dispečink domácích rekreací tel. 973 201 633. Na­bídku krátkodobých rekreačních pobytů naleznete v informačním letáku „VLRZ v roce xxxx – rekreační pobyty“.
 • d) PLATBA POBYTŮ NA DOMÁCÍ REKREACI
  1. Číslo účtu, kód banky a variabilní symbol (VS=číslo poukazu) jsou uvedeny na přední straně poukazu. Na každém poukazu je uvedena výše účastnického poplatku v daném termínu dle příslušného zařízení pro oprávněné osoby, a to za dospělou osobu a za dítě ve věku od 2 do 12 let. Věkové složení spolucestujících není na žádosti o přidělení poukazu na domácí rekreaci uváděno. VÝSLEDNÁ ČÁSTKA K ÚHRADĚ tedy vyplývá z počtu uvedených kategorií oprávněných osob (tj. z počtu dospělých osob a dětí ve věku 2 – 12 let) krát příslušný účastnický poplatek.
  1. Vojenského důchodce (pobírajícího dávky důch. pojištění z MO), kterému je poskytnut příspěvek na rekreaci (DR), informuje o způsobu úhrady za pobyt (tj. platební podmínky) Ministerstvo obrany – Odbor pro válečné veterány, odd. péče o voj. důchodce (www.veterani.army.cz).
  1. Platební podmínky jsou uvedeny na druhé straně poukazu. Platbu za pobyt je držitel poukazu povinen uhradit nejpozději 30 dnů před nástupem na DR a může ji provést dvěma způsoby. Buď zaplatit celou částku za poukaz jakýmkoliv způsobem (složenka VLRZ, internetová platba, v pokladně ředitelství VLRZ, apod.), nebo může požádat o příspěvek z FKSP. V tom případě bude platbu provádět organizace na základě žádosti (viz TISKOPISY).
  1. Pokud při rozšíření poukazu nebyl zaplacen účastnický poplatek za osobu, pro kterou bylo rozšíření poukazu vyžádáno před příjezdem na zařízení, bude platba provedena v recepci zařízení při příjezdu. Při rozšíření poukazu platí držitel poukazu rovněž částku ve výši účastnického poplatku.
  2. Je-li platba za pobyt na DR provedena v souladu s platebními podmínkami (ve výjimečném případě, při obdržení poukazu „na poslední chvíli“, nejpozději 7 dní před nástupem), nemusí při nástupu na DR držitel poukazu předkládat potvrzení o zaplacení pobytu. V případě, že držitel poukazu zaplatí pobyt později než 7 dní před nástupem, je vhodné, aby platbu prokázal (ústřižek složenky, výpis z účtu organizace, která za něj pobyt zaplatila).
  3. Za děti ve věku do 12 let hradí držitel poukazu snížený účastnický poplatek, jehož minimální výši stanovuje ředitel VLRZ. Za dítě do 12 let je považováno dítě, které v den nástupu pobytu nedovrší věku 12 let. Dítě do 2 let má pobyt zdarma bez nároku na lůžko a stravu.
  4. Úhradou účastnického poplatku vzniká držiteli poukazu a oprávněným osobám, které se rekreace účastní, nárok na čerpání ubytovacích a stravovacích služeb v průběhu doby pobytu, stanovené na poukaze. Stravování je zahájeno obědem v den nástupu, ukončeno je snídaní v den odjezdu.
  5. Ostatní doplňkové služby, které poskytuje zařízení VLRZ, hradí držitel poukazu a oprávněné osoby na příslušném zařízení dle platného Ceníku.
  1. Osoby, které se zúčastní rekreace, jsou povinny uhradit v příslušném zařízení VLRZ poplatek (§ 3 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích) za lázeňský nebo rekreační pobyt, pokud je jeho vybírání v daném místě stanoveno Vyhláškou místního úřadu.
 • e) PŘEPLATKY, VRACENÍ ZAPLACENÝCH ČÁSTEK A ÚČTOVÁNÍ STORNOPOPLATKŮ naleznete v části PODMÍNKY VRACENÍ POPLATKŮ – DR zde.

Kontakty na řediteství VLRZ:

Podrobnější informace k pobytům na domácí rekreaci
je možné získat na dispečinku Oddělení služeb pro AČR
telefon e-mail fax
Všeobecné informace o pobytech v zařízeních VLRZ 973 201 631 os.acr@vlrz.cz 973 201 659
Domácí rekreace 973 201 633 dr@vlrz.cz
Spisovna podatelna@vlrz.cz 973 201 605
facebookTwitter

INFORMACE:

DĚTSKÉ TÁBORY v roce 2019

V roce 2019 se ve VZ Bedřichov uskuteční 6 turnusů zimních DT.

V létě proběhnou 4 turnusy letních DT.

Po loňském úspěšném roce, kdy jsme zařadili DT s brannou tématikou „Army Camp“ ve VZ Měřín, máme v roce 2019 v plánu 3 turnusy
.

TERMÍNY: Letní DT
VZ Bedřichov:

 • I. turnus
  01.07.-14.07.
  (věk 11 – 16 let),
 • II. turnus
  14.07.-27.07.
  (věk 11 – 16 let),
 • III. turnus
  27.07.-05.08.
  (věk 7 – 11 let).
 • IV. turnus (nově)
  05.08.-14.08.
  (věk 7 – 11 let).

Army Camp (VZ Měřín):

 • I. turnus
  29.06.-08.07.
  (věk 11 – 16 let),
 • II. turnus
  08.07.-17.07.
  (věk 11 – 16 let).
 • III. turnus
  17.07.-26.07.
  (věk 11 – 16 let).

POČET
VOLNÝCH POUKAZŮ
NA ZIMNÍ DĚTSKÉ TÁBORY
v roce 2019

ZDT:

 • I. turnus – obsazen
 • II. turnus – obsazen
 • III. turnus – obsazen
 • IV. turnus – obsazen
 • V. turnus – 15 míst
 • VI. turnus – obsazen

POČET VOLNÝCH POUKAZŮ
NA LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY
v roce 2019

LDT:
VZ Bedřichov

 • I. turnus – obsazen
 • II. turnus – 8 míst
 • III. turnus – obsazen
 • IV. turnus – 8 míst

LDT:
VZ Měřín „ARMY Camp“

 • I. turnus – 5 míst
 • II. turnus – 10 míst
 • III. turnus – 30 míst

MEZINÁRODNÍ
DĚTSKÝ TÁBOR
v roce 2019

Mezinárodní dětský tábor se v roce 2019 koná v termínu
od 22.7. do 3.8.
ve středisku VZ Dyje – Bítov.

Hlavním vedoucím
bude JUDr. Dalibor ŠELLENG.

Přihlášky zaslané e-mailem přijímáme od 1. září 2018 na clims@vlrz.cz

MEZINÁRODNÍ
MLÁDEŽNICKÝ TÁBOR
ICC 2019

Tábor se koná od 15.7.
do 29.7.2019 v Alfeite u Lisabonu v Portugalsku.

Přihlášky zaslané e-mailem přijímáme od 1. září 2018 na clims@vlrz.cz.

ČR vyšle družstvo v počtu 10 účastníků a 1 národního vedoucího.

Účast dětí s celiakií
na našich táborech

Na vyžádání zajišťujeme stravování i pro děti – celiaky. Tato služba je zpoplatněna částkou 40 Kč na den. Objednat ji lze pouze
na dobu trvání celého tábora (ne na jednotlivé dny). Dětem je následně denně zajišťováno bezlepkové pečivo a upravena příprava stravy tak, aby neobsahovala lepek. Službu objednávejte již při zajištění pobytu dítěte na táboře.
  VLL Františkovy Lázně  VLL Teplice  VLL Jeseník
 VLL Karlovy Vary  VZ Bedřichov  VZ Měřín
 VZ Ovčárna  VLL Karlovy Vary - Bellevue  VZ Bedřichov - Malý Šišák
 VZ Dyje - Vranov  VZ Dyje - Bítov  Hotel DAP
 VRU Slapy  Dětský den VZ Měřín  Dětské tábory
letní čtenářská
fotosoutěž
 XXII. Reprezentační ples AČR
 
Magnitogorská 12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582
organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10
ředitelství: tel. +420 973 201 657, mail: podatelna@vlrz.cz

Reklamační řád
VOLAREZA News
člen SLL ČR člen SLL ČR informace dle zákona
informace dle zákona