VLRZ

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

tel.  +420 973 457 111  e-mail  rezervace@dy.vlrz.cz  Kariéra  Kariéra


Pobyty pro ministerstvo obrany

Všeobecné

VZ Dyje - Vranov

Formuláře

V návaznosti na čl.8 RMO č. 1 ze dne 6. ledna 2010 – „Poskytování rekreace vojákům z povolání ve Vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních“ (dále jen RMO) je stanoven následující způsob a podmínky pro vrácení předem zaplacených účastnických poplatků za rekreace. Nezúčastní-li se držitel poukazu pobyt na rekreaci v zařízeních VLRZ (DR) nebo ji předčasně ukončí, může požádat Vojenská lázeňská a rekreační zařízení o vrácení přeplatku.

 • Vyskytnou-li se okolnosti, pro které není možné se rekreace zúčastnit, je držitel poukazu povinen neprodleně učinit písemné oznámení VLRZ o zrušení své účasti na rekreaci (na fax 973 201 659 či e-mail podatelna@vlrz.cz).
 • Pro stanovení výše vracené finanční částky je rozhodný den, kdy vrácený poukaz (s průvodním spisem) či písemné stanovisko o nenastoupení na domácí rekreaci obdrží ředitelství VLRZ.
 • Žádost o vrácení vzniklého přeplatku na DR podává zpravidla držitel poukazu, a to písemně volnou formou s uvedením a doložením důvodu (např. doklad od lékaře), pro který se pobytu nebylo možné zúčastnit nebo byl pobyt v průběhu rekreace předčasně ukončen. Žádost je možné odeslat:
  • a) poštou na adresu:
   Ředitelství VLRZ
   Magnitogorská 12
   101 00 Praha 10

   nebo
  • b) na fax (973) 201 605, nebo
  • c) na e-mail podatelna@vlrz.cz.
 • Pokud byl pobyt uhrazen poštovní poukázkou (na složenku), lze v žádosti uvést číslo bankovního účtu pro snadnější formu převodu finančních prostředků (není podmínkou).
 • Platba je vždy vrácena plátci, který úhradu provedl.
 • Upozornění:
  • VLRZ není povinna vrátit předem zaplacené účastnické poplatky za rekreaci nebo jejich alikvotní část, pokud žádost o vrácení neobsahuje doklad, který potvrzuje důvod neúčasti.
  • V případech, kdy dojde k vrácení poukazů v době kratší než 30 dní před nástupem na DR, je prováděno šetření VLRZ v rámci uplatnění stornopoplatků. Rovněž v tomto případě je třeba doložit důvod neúčasti. Pokud není možné důvody doložit, je případ vrácení poukazu posuzován dle bodu 6.1. písm. c) „z jiných důvodů“, viz níže odkaz na Všeobecné podmínky VLRZ pro rekreace v zařízeních VLRZ platné příslušný kalendářní rok.

PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB
NA REKREAČNÍ POBYTY a KRÁTKODOBÉ REKREAČNÍ POBYTY
V ZAŘÍZENÍCH VLRZ V ROCE 2018 a 2019

Informace ke zrušení objednaných služeb:

 • Při uplatnění „Žádosti o přidělení poukazu na rekreaci“ žadatel vyjadřuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami VLRZ pro rekreace v zařízeních VLRZ, které je možné stáhnout ZDE a taktéž jsou žadateli zasílány jako nedílná součást poukazu.

Stornopoplatky při zrušení objednaných služeb:

1. V případě vrácení poukazu na rekreaci:

 • a) ze služebních důvodů (voják), nebo
 • b) v důsledku vlastního onemocnění, úmrtí nebo onemocnění rodinného příslušníka, a to:
  • v době kratší než 5 dnů před nástupem nebo v případě nenastoupení na pobyt (nevyužití poukazu)
   činí stornopoplatek 500 Kč za každou osobu, pro kterou byl pobyt objednán,
 • c) z jiných důvodů než uvedených v předchozím odstavci, a to:
  • v době do 30 dnů (včetně) před nástupem se stornopoplatek neúčtuje,
  • v době 29 až 14 dnů (včetně) před nástupem
   činí stornopoplatek 300 Kč za každou osobu, pro kterou byl pobyt objednán,
  • v době 13 až 5 dnů (včetně) před nástupem
   činí stornopoplatek 500 Kč za každou osobu, pro kterou byl pobyt objednán,
  • v době kratší než 5 dnů před nástupem nebo v případě nenastoupení na pobyt (nevyužití poukazu)
   činí stornopoplatek 40 % ceny obj. pobytu za každou osobu, pro kterou byl pobyt objednán.

2. V případě nedokončení pobytu na rekreaci:

 • z důvodů uvedených pod písm. 1a) nebo 1b) se stornopoplatek neúčtuje a vrací se účastnický poplatek v plné výši za zbývající dny za předpokladu, že nedokončení pobytu bylo zařízení VLRZ prokazatelně oznámeno a nebylo již dále zařízením VLRZ plánováno poskytování služeb,
 • z jiných důvodů než uvedených v předchozím odstavci
  činí stornopoplatek 100 % ceny objednaného pobytu / osoba
  (alikvotní část účastnického poplatku se nevrací).

3. Důvody, uvedené pod písm. 1a) a 1b) musí být písemně doloženy.

4. Úhrada stornopoplatků se provádí především ze zaplacených účastnických poplatků.

 • Pozn.: VLRZ má rovněž možnost uplatnit požadavek na úhradu stornopoplatků na základě vystavené a předmětnému držiteli poukazu zaslané faktury k úhradě.

5. Poplatek za nevyužité lůžko

 • Poplatek (dle platného ceníku) se hradí v případě účasti nižšího počtu osob na rekreaci, než je uvedeno na poukaze (tj. počet míst, pro které je poukaz určen).

Kontakty na řediteství VLRZ:

Veškeré Vaše dotazy rádi zodpovíme
na našem dispečinku Oddělení služeb pro AČR
telefon e-mail fax
Všeobecné informace o pobytech v zařízeních VLRZ 973 201 631 os.acr@vlrz.cz 973 201 659
Domácí rekreace 973 201 633 dr@vlrz.cz
Spisovna   podatelna@vlrz.cz 973 201 605
facebookTwitter

INFORMACE:

Připravená novinka pro hosty – Pobyty s programem v roce 2018

Adventní pobyty

6.12.-9.12.2018

Vánoční Retz a Hatě

13.12.-16.12.2018

Vánoční Vídeň a Hatě

Informace o programu v Pobytových balíčcích

nebo na tel: 973 457 001,
725 312 573 VLL Františkovy Lázně  VLL Teplice  VLL Jeseník
 VLL Karlovy Vary  VZ Bedřichov  VZ Měřín
 VZ Ovčárna  VLL Karlovy Vary - Bellevue  VZ Bedřichov - Malý Šišák
 VZ Dyje - Vranov  VZ Dyje - Bítov  Hotel DAP
 VRU Slapy  Dětský den VZ Měřín  Dětské tábory
letní čtenářská
fotosoutěž
 XXII. Reprezentační ples AČR
 
Magnitogorská 12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582
organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10
ředitelství: tel. +420 973 201 657, mail: podatelna@vlrz.cz

Reklamační řád
VOLAREZA News
člen SLL ČR člen SLL ČR informace dle zákona
informace dle zákona


Volareza - hotel Vranov v Vranově nad Dyjí hodnocení