VLRZ

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

tel.  +420 257 750 243,  e-mail  rezervace@sl.vlrz.cz  Kariéra  Kariéra


Pobyty pro ministerstvo obrany

Všeobecné

VRU Slapy

Formuláře


PREVENTIVNÍ REHABILITACE

 • dispečink PR tel. 973 201 632
 • Žádosti o přidělení vráceného poukazu na PR v roce 2019 jsou přijímány dnem 1. prosince 2018.
 • Termíny preventivních rehabilitací si stáhnete kliknutím na obrázek informační leták „VLRZ v roce 2019 – preventivní rehabilitace“.

Vážení příslušníci Armády ČR,

účelem následujících kapitol „elektronického“ katalogu je poskytnout Vám základní všeobecné informace o poskytování preventivní rehabilitace (PR) v zařízeních VLRZ. V této části jsou pro Vaši potřebu uvedeny podrobné informace k zajištění pobytu v zařízeních VLRZ, počínaje vyžádáním a distribucí poukazů až po nástup na pobyt na PR. Dále zde naleznete důležité odkazy na ustanovení zákonů a norem, včetně jejich citací, a z nich vyplývající nejen nároky, ale i povinnosti, které je nutné dodržovat. Výhodou tohoto způsobu zveřejňování oproti tištěnému katalogu je skutečnost, že pokud v průběhu roku dojde k legislativním změnám, zejména ke změně podmínek pro poskytování PR nebo ke změně vymezení pojmu oprávněná osoba, účastnící se pobytů spolu s účastníkem PR, budou tyto změny ihned aktualizovány a informace zde uvedené budou vždy aktuální.

Konkrétní popis zařízení, jeho lokalitu, údaje o obsahovém zaměření PR a další informace o ubytování, stravování a dopravě naleznete u jednotlivých zařízení v menu vlevo.

Rozdělení preventivních rehabilitací (PR):

 • Preventivní rehabilitace I (PR v trvání 14 dní ve vojenských zotavovnách a voj. lázeňských léčebnách)
  • PR I se standardním programem
  • PR I s nadstandardním programem
  • PR I s tělovýchovným programem
  • PR I s wellness programem (VLL K. Vary, VLL Fr. Lázně a VLL Teplice)
  • PR I pro výkonné výsadkáře (ve VLL Jeseník a VLL Teplice – přednostně určeny pro výkonné výsadkáře)
  • PR I pro létající personál (jen ve VLL Jeseník – přednostně určeny pro létající personál)
 • PR I a PR II s léčením (v trvání 14, 21 a 28 dní ve voj. lázeňských léčebnách a voj. rehabilitačním ústavu)
  • PR I se všeobecně rekondičním programem (PR I-VR v trvání 14 dní ve VLL K. Vary a VLL Teplice)
  • PR I s kardiovas­kulárním programem (PR I-KV v trvání 14 dní ve VRÚ Slapy)
  • PR II v trvání 21 a 28 dní (ve VLL Fr. Lázně, VLL Teplice, VLL K. Vary a VRÚ Slapy)

Mimořádná rehabilitace (MR):

 • Účastník MR – voják účastnící se mimořádné rehabilitace po návratu ze zahraniční operace (dle § 97a zák. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání). Poukaz není určen pro vojáka, který má nárok na preventivní rehabilitaci (PR). Bližší informace – viz níže čl. 5.

Specifikace vybraných typů PR:

 • PR I se standardním programem je organizována v zařízeních VLRZ využívajících sportovně-materiálního zázemí ve standardním rozsahu aktivit dle příslušného zařízení VLRZ. Pokud je program rozšířen o nabídku wellness služeb, je PR označována jako PR I se standardním programem a wellness procedurami (tento typ PR je aktuálně organizován ve VZ Bedřichov – Malý Šišák).
 • PR I s nadstandardním programem je převážně organizována v jarních, podzimních a zimních termínech. V jejich průběhu je pro účastníky připravován zdarma zvláštní program podle možností příslušného zařízení. Jedná se např. o návštěvy hradů, zámků, muzeí, organizování zájezdů do zahraničí, návštěvy krytých bazénů, country večery nebo moravské večery s hudbou, nadstandardní večeře s netradičními specialitami (zvěřinové nebo vepřové hody apod.), tematické výlety dle zájmu účastníků PR a další nadstandardní služby. Doporučujeme účastníkům PR I s nadstandardním programem, aby si s sebou vzali vhodný oděv (např. oblek do divadla, teplé oblečení k návštěvám extraligových hokejových utkání apod.) dle konkrétního programu, který je uveden u jednotlivých zařízení VLRZ. Pokud bude volné místo, mohou se nadstandardních akcí zúčastnit společně s účastníkem PR i rodinní příslušníci.
 • PR I s tělovýchovným programem je vedena tělovýchovnými instruktory AČR, nebo programovým pracovníkem zařízení VLRZ a řízený program je pro účastníky PR povinný. Program probíhá od pondělí do pátku v trvání 6 hodin denně, a to zpravidla v čase 09.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hodin nebo 08.00 – 14.00 hodin. PR s tělovýchovným programem je zaměřena podle povětrnostních podmínek, ročního období a materiálních podmínek jednotlivých zařízení na různé typy lyžování, snowboarding, cykloturistiku, míčové hry, tenis, vodní turistiku, horskou turistiku, plavání, posilování a další sporty. Veškeré sportovní aktivity plánované v programech turnusů PR I s tělovýchovným programem zabezpečuje VLRZ zdarma. U sjezdového lyžování je zabezpečován skipas na vlek zdarma, zpravidla každý druhý den. Náplň programu rehabilitací je uvedena u jednotlivých zařízení VLRZ.
 • PR I s wellness programem je poskytována ve Vojenských lázeňských léčebnách. Účastníkovi PR jsou na základě vstupní lékařské prohlídky v zařízení VLRZ poskytovány procedury dle aktuálního zdravotního stavu (jedná se o masáže, zábaly, koupele, cvičení či další procedury). K přidělení tohoto typu poukazu není potřebné doporučení lékaře od vojenského poskytovatele zdravotních služeb, přesto je účastník PR I s wellness programem povinen při vstupní prohlídce ošetřujícímu lékaři zařízení VLRZ předložit lékařskou zprávu od vojenského poskytovatele zdravotních služeb, která nesmí být starší než 3 měsíce před nástupem.
 • PR I pro výkonné výsadkáře a PR I pro létající personál jsou přednostně určeny pro uvedený okruh účatníků PR. V rámci dovyužití volných poukazů na tento typ PR je možné poukaz přidělit vojákovi, který nespadá do kategorie výk. výsadkář nebo létající personál (ovšem splňující základní kritéria platného RMO). Pobyty jsou organizovány ve VLL Jeseník nebo ve VLL Teplice. Účastník zmíněného typu PR je povinen při vstupní prohlídce ošetřujícímu lékaři zařízení VLRZ předložit lékařskou zprávu od vojenského poskytovatele zdravotních služeb, která nesmí být starší než 3 měsíce před nástupem. V případě leteckého personálu je vhodné lékařskou zprávu doplnit i o závěry letecké lékařské komise.
 • PR I-VR, PR I-KV a PR II je organizována ve Vojenských lázeňských léčebnách a Vojenském rehabilitačním ústavu. K přidělení tohoto typu poukazu je potřebné doporučení lékaře od vojenského poskytovatele zdravotních služeb (údaje o indikačním zaměření vyplní lékař přímo na poukaz). Účastník preventivní rehabilitace je povinen při vstupní prohlídce ošetřujícímu lékaři zařízení VLRZ předložit lékařskou zprávu od vojenského poskytovatele zdravotních služeb, která nesmí být starší než 3 měsíce před nástupem.

1. Vyžádání, distribuce a vrácení poukazů na PR

VLRZ zasílá každoročně do 31. března na všechny organizační celky rezortu MO (dále útvary) požadavkové listy. Vedoucí organizačních celků rezortu MO (dále velitel) vyplní požadavkové listy na základě skutečného zájmu vojáků o absolvování PR. Tito musí splňovat v příštím roce podmínky pro poskytnutí PR. Vyplněné požadavkové listy zasílají velitelé tak, aby byly nejpozději do 15. května doručeny na ředitelství VLRZ (čl. 16 RMO č. 46/1999).

Za útvary, které mají své součásti útvarů v jiných posádkách (pobočky, odloučené jednotky, apod.), zasílá požadavek vždy velitel útvaru i za tyto odloučené součásti. Veškerá korespondence je potom vedena z úrovně VLRZ pouze s velitelstvím útvaru v hlavní posádce. Z důvodu snížení administrativy u útvarů a zkrácení doby doručování poukazů mezi VLRZ a útvary je možné využít i systém přímé komunikace VLRZ se součástmi v různých posádkách. K tomuto druhu komunikace přistupuje VLRZ pouze na základě individuální písemné žádosti velitele v hlavní posádce. Velitel v žádosti uvede adresu odloučené části (krycí název a dislokaci), odpovědnou osobu, která jej zastupuje a má právo přidělovat vojákům v odloučené posádce poukazy na PR a DR. V takovém případě je zástupce v odloučené posádce povinen vést evidenci vyžádaných, přijatých, vrácených a nevyužitých poukazů a vést přehled o skutečném využití přidělených poukazů.

Požadavkové listy, které zašlou velitelé z různých důvodů po 15. květnu, již nemusí být ředitelstvím VLRZ zařazeny do prvotní distribuce poukazů. Jsou ale na ředitelství VLRZ evidovány a požadavky, pokud je to možné, jsou uspokojovány v rámci redistribuce vrácených poukazů v průběhu následujícího roku.

VLRZ požadavky sumarizuje a vyčlení potřebnou ubytovací kapacitu ve svých zařízeních. Obecně platí, že preventivní rehabilitace I (PR I) se uskutečňuje ve vojenských zotavovnách (VZ), preventivní rehabilitace II (PR II) formou lázeňského léčení ve vojenských lázeňských léčebnách (VLL), resp. ve vojenském rehabilitačním ústavu (VRÚ). Výjimkou je PR I s kardiovas­kulárním programem (PR I-KV) a PR I s všeobecně rekondičním programem (PR I-VR), které jsou poskytovány, stejně jako PR II, s léčením. Zpravidla v období od ledna do března a od září do listopadu organizovány ve VLL i PR I s wellness programem (bez léčení).

Po vyčlenění ubytovací kapacity jsou konkrétní poukazy přiděleny (přidělování poukazů je prováděno s využitím software náhodně) a zaslány jednotlivým útvarům v tzv. prvotní distribuci.

Velitelé útvarů přidělí poukazy vojákům, pro které je vyžádali. V případě, že poukazy zaslané útvarům v prvotní distribuci nelze využít, vrací je velitel do 21 dní po jejich obdržení na ředitelství VLRZ k redistribuci. Poukazy může velitel útvaru ze služebních či zdravotních důvodů vrátit i v průběhu roku, a to nejpozději do 7 dnů poté, co nastanou důvody k jejich nevyužití. Tyto poukazy vrací velitel s krátkým průvodním spisem, ve kterém uvede konkrétní důvod jejich vrácení (čl. 20 RMO č. 46/1999). Nebude-li důvod uveden, budou poukazy evidovány v registru vrácených poukazů jako „neomluvené“.

Vrácení poukazů:
V případech, kdy není jisté, že budou vrácené poukazy doručeny na ředitelství VLRZ včas, tzn. minimálně 14 dní před nástupním termínem na pobyt (tak, aby mohl být poukaz přidělen dalšímu zájemci), oznámí osoba určená pro styk s VLRZ neúčast vojáka na PR řediteli příslušného zařízení VLRZ.
- Současně co nejdříve zašle spis z úrovně velitele útvaru volnou formou (s uvedením evidenčních čísel poukazů) na ředitelství VLRZ na fax 973 201 659 či na e-mail podatelna@vlrz.cz. Rozhodným dnem je datum doručení spisu na ředitelství VLRZ. Bez písemné informace od velitele součásti nelze z úrovně VLRZ s daným poukazem nijak manipulovat a v takovém případě zůstává poukaz nadále přidělený na kontě nákladového střediska.
- Originály poukazu následně zasílá nákladové středisko poštou z úrovně velitele na ředitelství VLRZ s uvedeným průvodním dopisem.

Byl-li voják, pro kterého byla vyžádána PR, přeložen, žádá velitel útvaru o předisponování poukazu (provádí se vždy písemně volnou formou) na konto nákladového střediska útvaru, ke kterému byl voják přemístěn (čl. 22 RMO č. 46/1999), a to následovně:

 • a) velitel odešle poukaz na ředitelství VLRZ se žádostí o předisponování. V takovém případě VLRZ přepošle poukaz veliteli útvaru s určením pro daného vojáka, nebo
 • b) velitel poukaz přímo předá vojákovi a na ředitelství VLRZ zašle žádost o převedení poukazu k útvaru, k němuž byl voják přeložen.

PR I (bez léčení) je organizována zpravidla mimo období hlavních (letních) školních prázdnin. V tomto období jsou zařízení využita pro rekreaci vojáků a občanských zaměstnanců s rodinami. PR II (nebo PR I-VR, PR I-KV) je v omezené míře poskytována i v letních měsících.

Vojákovi nemůže být přidělen poukaz na PR současně s poukazem na DR ve stejném termínu. Důvodem je skutečnost, že Ministerstvo obrany zabezpečuje společnou rekreaci vojáka s rodinou. Nelze tedy sloučit pobyt vojáka na PR, který je výkonem služby, s čerpáním řádné dovolené a taktéž není možné čerpání rekreace rodiny vojáka, bez vojáka samotného. Pokud má voják zájem vzít s sebou na pobyt na PR rodinného příslušníka, musí postupovat dle bodu 4., písm. b) a c) těchto podmínek.

2. Redistribuce poukazů na PR

Vzhledem k tomu, že požadavky útvarů jsou zasílány do 15. května až na další rok a každý rok dochází v AČR k větším či menším reorganizacím, může dojít k nepředvídaným neplánovaným situacím, např. u útvaru došlo ke změnám počtu vojáků majících nárok na PR, útvar, který PR vyžádal byl zrušen, nebo naopak byly vytvořeny útvary nové. Tyto situace řeší VLRZ redistribucí poukazů počínaje dnem 1. prosince. Poukazy vrácené z prvotní distribuce tvoří výchozí základ redistribuce. Přednostně jsou vyřizovány žádosti těch vojáků, kterým nebyl přidělen poukaz v prvotní distribuci a velitel ve svém vyjádření na žádosti na tuto skutečnost upozornil. Dále se vyřizují požadavky nově vzniklých útvarů, útvarů, které plní zvláštní úkoly, a náhrady za poukazy, které byly z mimořádných důvodů zrušeny ředitelstvím VLRZ.

Postup při vyžadování PR v redistribuci je následující:

 • a) Voják si vyžádá u svého útvaru u osoby určené pro styk s VLRZ tiskopis „Žádost o přidělení vráceného poukazu na PR“ / „Žádost o přidělení poukazu na PR“, tiskopis řádně vyplní a uvede v něm termín PR I, přičemž může uvést jedno nebo i několik zařízení VLRZ, ve kterých chce PR absolvovat. V případě volné kapacity na některém z požadovaných zařízení zašle VLRZ poukaz i se zohledněním výběru zařízení. Nebude-li na požadovaných zařízeních volná kapacita, bude veliteli zaslán pro žadatele poukaz do kteréhokoliv zařízení VLRZ při dodržení požadovaného termínu. Důvodem tohoto opatření je skutečnost, že poukaz na PR přiděluje vojákovi velitel pouze s ohledem na hlavní úkoly (čl. 19 RMO č. 46/1999). V RMO není stanoven nárok vojáka na výběr zařízení. Zaslání náhradního poukazu do jiného zařízení, než je uvedeno na žádosti o přidělení vráceného poukazu, není důvodem pro jeho vrácení.
  • Přehled a popis jednotlivých zařízení VLRZ, informace o standardních, nadstandardních, tělovýchovných a wellness programech s termíny organizování PR jsou uvedeny na těchto webových stránkách u jednotlivých zařízení VLRZ.
  • Doporučuje se v žádosti uvádět více termínů, kdy voják může PR absolvovat, aby byla větší pravděpodobnost přidělení poukazu. Upozorňujeme, že z redistribuce je možné získat pouze poukazy vrácené z prvotní distribuce;
 • b) Vyplněnou žádost předá osobě určené pro styk s VLRZ, která ji opatří krycím razítkem útvaru a předá ji k podpisu veliteli;
 • c) Velitel žádost, pokud s ní souhlasí, podepíše a zabezpečí její odeslání na ředitelství VLRZ. Na žádosti může velitel uvést důvody hodné zvláštního zřetele pro její přednostní vyřízení (vojákovi nebyl přidělen poukaz na PR v prvotní distribuci, protože pro něj nebyl v hromadné objednávce vyžádán nebo útvar vznikl až po vyžádání preventivních rehabilitací apod.).

Redistribuce je prováděna postupně. V prvním pořadí se přidělují poukazy, které by mohly z časového hlediska zůstat nevyužity. Dále se vyřizují všechny žádosti, které je možné realizovat. Pokud by voják poukaz na PR neobdržel alespoň měsíc (u lékařských návrhů 2 měsíce) před požadovaným nástupem, znamená to, že požadované poukazy v redistribuci nejsou.

Žadatel je povinen včas se informovat o stavu podané žádosti na dispečinku Oddělení služeb pro AČR cestou osoby pro styk s VLRZ.

Podkladem pro přidělení poukazu v redistribuci je vždy pouze řádně vyplněný, krycím razítkem opatřený a velitelem podepsaný tiskopis „Žádost o přidělení vráceného poukazu na PR“ / „Žádost o přidělení poukazu na PR“. Pokud je žádost na ředitelství VLRZ zasílána faxem, doporučujeme žádost opatřit razítkem útvaru černé barvy (červená barva na faxu není vidět a pracovníci dispečinku ji vracejí zpět jako neúplnou). Žádosti uplatněné faxem či e-mailem není již třeba zasílat opětovně poštou, aby nedocházelo k jejich zdvojení při zpracování.

Upozorňujeme, že přidělené poukazy nesmějí být vyměňovány samovolně mezi různými útvary. Poukazy jsou vedeny v počítači pod evidenčními čísly a každý útvar má své „poukazové“ konto (proto je také nutné na všech žádostech a při jakékoliv korespondenci s VLRZ uvádět krycí číslo útvaru). Může se stát, že konkrétní turnus bude např. z havarijních nebo jiných závažných důvodů zrušen. Ředitelství VLRZ informuje dle evidence velitele těch útvarů, kteří poukaz v tomto zrušeném turnuse obdrželi. Byl-li však poukaz vyměněn samovolně vojákem, kterému velitel poukaz přidělil, nemusí skutečný držitel poukazu tuto informaci obdržet, přijede na rehabilitaci a teprve na místě se dozví, že turnus byl zrušen. Proběhne-li nepovolená výměna poukazů samovolně, může se stát, že držitel poukazu od jiného útvaru na PR nenastoupí, ale odpovědnost za jeho nevyužití i s případnými postihy (ať již kázeňskými či finančními) ponese velitel toho útvaru, který poukaz obdržel od VLRZ.


3. Vlastní pobyt na PR

 • Nejdůležitější informace a pokyny pro účastníky preventivní rehabilitace jsou uvedeny na zadní straně poukazu.

3.1. Poukaz na PR I (bez léčení) v trvání 14 dnů:

Odeslání Oznámení o příjezdu:

 • Ve lhůtě do 30 – 14 dnů před nástupem na PR je povinen držitel poukazu odeslat „Oznámení o příjezdu“, aby mohlo být pro účastníka PR rezervováno konkrétní ubytování na pokoji a zabezpečeno stravování (pozn. jedná se o zabezpečené stránky typu https://). Tato aplikace funguje i při výběru kteréhokoliv zařízení a dle čísla poukazu se Oznámení zašle na správné VZ či VLL.
 • Pro odeslání Oznámení o příjezdu je nutné zadat ČÍSLO POUKAZU a PIN, a to:
  • a) pomocí příslušné aplikace na webových stránkách www.volareza.cz, v sekci „Pobyty pro MO“ konkrétního zařízení, nebo
  • b) lze využít přímého vstupu cestou QR kódu vytištěného na přední straně daného poukazu.
 • Ve webovém formuláři Oznámení o příjezdu je rovněž možné uvést jakékoliv další upřesňující údaje a požadavky, které jsou příslušným zařízením VLRZ chápány jako informativní údaje. Požadavkům může zařízení VLRZ vyhovět jen dle svých možností a aktuálních podmínek.
 • Po úspěšném odeslání vyplněného Oznámení o příjezdu, zůstávají zadaná data v databázi uložena a držitel poukazu je může po opětovném přihlášení do doby příjezdu opravit či jinak editovat.

Smazání údajů Oznámení o příjezdu:

 • Pokud dojde ke změně držitele poukazu na PR v rámci jedné součásti AČR (splňující podmínky RMO), je vhodné v zájmu ochrany vložených osobních dat smazat původním držitelem uvedené údaje. Smazání údajů je možné po opětovném přihlášení do aplikace Oznámení o příjezdu (www.volareza.cz v sekci „Pobyty pro MO“ konkrétního zařízení), a to tlačítkem „Vymazání údajů“ a odesláním změny. Pole následně budou volná pro dalšího držitele poukazu.
 • V případě vrácení výše uvedeného poukazu na PR zpět na ředitelství VLRZ jsou údaje o držiteli poukazu mazány automaticky.

3.2. Poukaz na PR I a PR II s léčením (v trvání 14, 21 a 28 dnů):

 • Systém Oznámení o příjezdu cestou příslušné webové aplikace (viz bod 3.1. – Odeslání a Smazání údajů oznámení o příjezdu) na PR I a PR II s léčením je prováděno počínaje pobyty v roce 2017.
 • Voják obdrží poukaz, který při nástupu v zařízení VLRZ předloží společně s lékařskou zprávou, která nebude starší než 3 měsíce a je vystavena vojenským poskytovatelem zdravotních služeb. V případě nepředložení požadované lékařské zprávy je VLRZ oprávněna odmítnout poskytnutí návazných zdravotních služeb. V případě leteckého personálu je vhodné lékařskou zprávu doplnit i o závěry letecké lékařské komise.

3.3. Stravování:

 • Stravování je zahájeno v den nástupu obědem a ukončeno v den odjezdu snídaní. Držitel poukazu na preventivní rehabilitaci je povinen nastoupit k pobytu na zařízení v den nástupu nejpozději do 16.00 hodin tak, aby se mohl zúčastnit povinného vstupního pohovoru.

3.4. Při příchodu na zařízení VLRZ je účastník rehabilitace POVINEN:

 • a) prokázat svou totožnost (občanským průkazem);
 • b) předložit poukaz, který potvrdil velitel. Poukaz musí být opatřen krycím razítkem útvaru. Při PR II, PR I-KV a PR I-VR musí poukaz potvrdit i ošetřující lékař;
 • c) předložit lékařskou zprávu, kterou vydal poskytovatel zdrav. služeb vojáka, která není starší než 3 měsíce před nástupem na pobyt PR, a to pokud je držitelem poukazu:
  • na PR s léčením (PR I-VR, PR I-KV a PR II)
  • na PR I do VLL Jeseník, a to PR I se standardním programem a rovněž na PR I, které jsou prioritně určeny pro výkonné výsadkáře nebo létající personál
  • DOPORUČENÍ:
   Je vhodné, aby držitel poukazu na PR I s wellness programem (tj. PR I-W do VLL Františkovy Lázně a VLL Teplice) rovněž předložil lékařskou zprávu ošetřujícímu lékaři ve VLL.
 • d) V případě leteckého personálu je vhodné lékařskou zprávu doplnit závěry letecké lékařské komise.

Nepředloží-li voják doklady uvedené pod písm. a) nebo b), nebude ubytován a je povinen vrátit se zpět k útvaru. V případě nepředložení požadované lékařské zprávy, je VLRZ oprávněna odmítnout poskytnutí návazných zdravotních služeb.

V průběhu pobytu a při ukončení pobytu je účastník rehabilitace povinen:

 • a) zúčastnit se vstupního pohovoru;
 • b) dodržovat ubytovací řád zařízení VLRZ a stanovený program preventivní rehabilitace;
 • c) zúčastnit se výstupního pohovoru.
 • Upozornění: S účinností od 1. listopadu 2016 je držení zbraní nebo střeliva v prostorách zařízení VLRZ zakázáno. Není povoleno ani převzetí zbraní nebo střeliva hostů ubytovaných v zařízení VLRZ zařízením VLRZ do úschovy.

3.5. Přerušení pobytu na preventivní rehabilitaci

Přerušení pobytu v zařízení VLRZ z důvodu na straně vojáka povoluje (na základě písemné žádosti, viz sekce TISKOPISY) písemně ředitel zařízení VLRZ v rozsahu a případech, kdy lze vojákovi poskytnout služební volno při překážkách ve službě (příloha č. 2 Vyhlášky MO č. 263 z 5. listopadu 1999). Tiskopis povolení přerušení PR je k dispozici na zařízeních VLRZ. O přerušení pobytu informuje ředitel zařízení písemně velitele útvaru, který vojáka na PR vyslal. Délka preventivní rehabilitace se poskytnutím služebního volna při překážkách ve službě neprodlužuje (RMO 46/1999, čl. 25). Pokud se zjistí, že účastník PR opustil svévolně zařízení VLRZ, ředitel zařízení o této skutečnosti písemně vyrozumí velitele útvaru.

Program preventivní rehabilitace stanovuje písemně ředitel, primář nebo vedoucí zařízení VLRZ (dále jen ředitel) a vyvěšuje ho na přístupném místě. Program vymezuje:

 • rozsah a dobu organizované činnosti, která je součástí preventivní rehabilitace,
 • dobu podávání jídel,
 • dobu osobního volna,
 • dobu nočního klidu.

Při nedodržení nebo porušování programu preventivní rehabilitace ředitel zařízení VLRZ v souladu s RMO 46/1999, čl.29:

 • vytkne vojákovi nesprávné jednání a upozorní ho na důsledky opakovaného porušení programu preventivní rehabilitace;
 • při opakovaném porušení neprodleně vyrozumí ředitele VLRZ, který podle povahy porušení programu může rozhodnout i o vyloučení vojáka z pobytu v zařízení VLRZ a o jeho návratu zpět k útvaru.

4. Další informace k preventivním rehabilitacím

4.1. Doprava účastníků PR a jejich zavazadel

 • Na zařízeních VLRZ, kde je vzdálenost od poslední zastávky vlakové nebo autobusové dopravy větší než jeden kilometr, a kde nelze použít prostředky hromadné dopravy, je zpravidla v den nástupu zabezpečována zdarma doprava účastníků PR na zařízení VLRZ a v den ukončení pobytu ze zařízení VLRZ ke spojům (obecně v rozmezí od 10.00 do 16.00 hodin);
 • Na zařízeních VLRZ, kde je vzdálenost od poslední zastávky vlakové nebo autobusové dopravy od přibližně 200 m do 1 km a nelze použít prostředky hromadné dopravy, je zpravidla v den nástupu zabezpečována zdarma doprava zavazadel účastníků PR na zařízení VLRZ a v den ukončení pobytu ze zařízení VLRZ ke spojům v rozmezí od 10.00 do 16.00 hodin.
 • Bližší informace o dopravě jsou uvedeny na zadní straně poukazu. Před nástupem je možné se telefonicky o dopravě informovat na recepci!

4.2. PODMÍNKY PRO POBYT RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

 • Všeobecné podmínky VLRZ pro placené pobyty rodinných příslušníků spolu s účastníkem preventivní rehabilitace ke stažení zde.
 • Pro rodinného příslušníka je možné zvolit pobyt:
  • s plnou penzí
  • s polopenzí.
 • Výchozí cenou je cena dle platného ceníku ubytovacích služeb pro daný kalendářní rok.
 • Pobyty v roce 2018:
  • Pro krátkodobé pobyty rodinných příslušníků v délce trvání 1 – 5 nocí jsou aplikovány ceny dle Ceníku ubytovacích služeb, který je umístěn na webových stránkách www.volareza.cz v záložce „Ceníky“ část „Ubytování 2018“ daného zařízení VLRZ.
  • Cenově zvýhodněny jsou dlouhodobější pobyty rodinných příslušníků v délce 6 a více nocí, a to dle Ceníku pro pobyt rodinných příslušníků spolu s účastníkem na PR (pro pobyty v délce 6 a více nocí) v roce 2018, který si lze stáhnout kliknutím zde.
 • Pobyty v roce 2019:
  • Krátkodobé pobyty ve Vojenských zotavovnách (VZ) a VLL K. Vary – Bellevue a VLL Jeseník:
   • V délce trvání 1 – 4 noci jsou aplikovány ceny dle Ceníku ubytovacích služeb, který je umístěn na web. stránkách www.volareza.cz v záložce „Ceníky“ část „Ubytování 2019“ daného zařízení VLRZ.
   • Dlouhodobější pobyty v délce trvání 5 a více nocí jsou cenově zvýhodněny dle Ceníku pro pobyt rodinných příslušníků spolu s účastníkem PR v roce 2019.
  • Krátkodobé pobyty ve Vojenských lázeňských léčebnách (mimo VLL K. Vary – Bellevue a VLL Jeseník):
   • V délce trvání 1 – 5 nocí jsou aplikovány ceny dle Ceníku ubytovacích služeb, který je umístěn na web. stránkách www.volareza.cz v záložce „Ceníky“ část „Ubytování 2019“ dané VLL.
   • Dlouhodobější pobyty v délce trvání 6 a více nocí jsou cenově zvýhodněny dle Ceníku pro pobyt rodinných příslušníků spolu s účastníkem PR v roce 2019.
  • Ceník pro pobyt rod. příslušníků spolu s účastníkem PR (MR) v roce 2019 – ke stažení zde.
 • Pobyt rodinných příslušníků je řešen čl. 14 RMO 46/1999.
 • UPOZORNĚNÍ:
  • Ve Vojenském rehabilitačním ústavu Slapy se pobyty rodinných příslušníků spolu s účastníkem preventivní rehabilitace nepovolují.
  • V souladu s novými podmínkami, platnými od 3. ledna 2018, se ve vojenských lázeňských léčebnách VLRZ (tzn. VLL Františkovy Lázně, VLL Teplice a VLL Karlovy Vary-Sadový Pramen) pobyty rodinných příslušníků spolu s účastníkem preventivní rehabilitace povolují jen výjimečně:
   • Minimální věk dětí účastnících se tohoto pobytu je 5 let (s výjimkou pobytů osamělých vojákyň /vojáků/ pečujících o dítě ve věku do 6 let).
   • Na pobyty, zajištěné před uvedeným datem, se vztahují předchozí podmínky ze dne 1. května 2016.
   • Rodiče (zákonní zástupci) dítěte nesou plnou zodpovědnost za chování dítěte, které by vedlo k narušování průběhu léčebné péče ostatních hostů daného zařízení. Pokud by dítě svým chováním narušovalo klidový režim daného zařízení, je jeho ředitel oprávněn ukončit pobyt dítěte a osoby ho doprovázející.
 • Pojem rodina vojáka je vymezen v odst. 5 § 71, zák. č. 221/1999 Sb., kde se za rodinu vojáka považují, žijí-li s vojákem ve společné domácnosti, jeho manželka (manžel) nebo družka (druh) a nezaopatřené děti, a to vlastní děti, osvojené děti nebo děti svěřené vojákovi do pěstounské péče nebo do výchovy.
 • Pro účely tohoto zákona se za nezaopatřené dítě považuje dítě vymezené zvláštním právním předpisem (§ 11 zákona č. 117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů – viz dále). K družce (druhovi) se jako k osobě posuzované podle věty první přihlíží, jen žije-li s vojákem ve společné domácnosti nepřetržitě alespoň 3 měsíce a je-li přihlášena (přihlášen) na adrese vojáka k trvalému pobytu (zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů /zákon o evidenci obyvatel/, ve znění zákona č. 2/2002 Sb.).
 • Znění § 11 zák. 117/1995 Sb., vymezující pojem nezaopatřené dítě:
  • 1) Za nezaopatřené dítě se považuje: dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže
   • se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 12 až 15), nebo
   • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo
   • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
  • 2) Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, s výjimkou případu, kdy mu hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání nenáleží z důvodů uvedených v § 14 odst. 1, písm. d) až f) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 578/1991 Sb.
  • 3) Za nezaopatřené dítě nelze však považovat takové, které je poživatelem plného invalidního důchodu z důchodového pojištění.
 • Účastní-li se pobytu spolu s účastníkem PR dítě starší 15 let, splňující podmínky vymezené v § 11 zákona č. 117/1995 Sb., je držitel poukazu povinen při nástupu na pobyt předložit příslušný doklad (index, potvrzení školy, učiliště, vysvědčení, lékařské potvrzení, potvrzení úřadu práce apod.). Nedoloží-li, že dítě je oprávněnou osobou ve smyslu výše uvedeného zákona, je považováno za osobu neoprávněnou a držitel poukazu je povinen uhradit za pobyt cenu dle platného ceníku služeb;
 • Účast rodinných příslušníků spolu s účastníkem PR ve vojenských zotavovnách může být povolena, za zvýhodněných cenových podmínek v návaznosti na další podmínky pobytu (délka pobytu,rozsah stravování, způsob úhrady) které jsou stanoveny ředitelem konkrétního zařízení VLRZ. Tímto opatřením není omezena možnost pobytu rodinného příslušníka v zařízení VLRZ za platných cenových podmínek dle běžného ceníku služeb, který může být realizován v případě volné kapacity v libovolném počtu dní a v libovolné kategorii ubytovací kapacity.
 • Právo udělit pobyt rodinným příslušníkům spolu s účastníkem preventivní rehabilitace má ředitel zařízení s ohledem na kapacitní možnosti a ekonomiku provozu zařízení VLRZ. Cena je stanovena „Ceníkem pro pobyt rodinných příslušníků na zařízeních VLRZ spolu s účastníkem PR“. Tento ceník je k nahlédnutí v informačním plakátu „VOLAREZA v roce xxxx“ pro příslušný kalendářní rok. Cena se stanovuje za ubytování za jednu noc pobytu s plnou penzí (zahájení stravování obědem v den nástupu, ukončení v den odjezdu snídaní). Případné čerpání dalších doplňkových služeb, včetně dokoupení dalších jídel (např. oběd v den odjezdu), a úhradu místních poplatků hradí rodinný příslušník podle platných ceníků na zařízení VLRZ.
 • Ostatní osoby (např. vnuci, rodiče, výdělečně činné děti, sourozenci, družka nemající s vojákem stejné trvalé bydliště atd.), nesplňující podmínky stanovené v odst. 5 § 71 předmětného zákona, nemohou být považovány za rodinné příslušníky a jejich případný pobyt v zařízeních VLRZ se řídí ceníkem služeb platným pro konkrétní období.
 • Pobyt rodinného příslušníka v zařízení VLRZ je možný na základě:
  • a) podání elektronické žádosti cestou webové aplikace „Oznámemí o příjezdu“ na www.volareza.cz. Pro podání žádosti o pobyt rodinného příslušníka je zaveden výhradně systém elektronického podání.
   Původní tiskopis (platný do roku 2016) již na následující období nepoužívejte, není již uváděn v sekci Tiskopisy. Nebude na něj brán zřetel.
  • b) výjimkou jsou objednávky osamělých vojáků / vojákyň pečujících o dítě ve věku od 2 do 6 let, viz níže písm. d).
  • c) žádost může být podána rovněž v průběhu konání pobytu vojáka, a to přímo na zařízení. Pokud je podána žádost osamělého vojáka / osamělé vojákyně (viz písm. d) v průběhu pobytu, potvrzení oprávněnosti velitelem voj. součásti se nevyžaduje.
 • Ve všech výše uvedených případech je voják povinen prokázat vztah rodinného příslušníka ke své osobě stanoveným způsobem (manželka – OP, družka – prokázat stejné trvalé bydliště apod.). Pokud voják vztah neprokáže, VLRZ nezabezpečí rodinnému příslušníkovi pobyt společně s účastníkem PR. Rodinní příslušníci jsou rovněž povinni prokázat svou totožnost a poskytnout potřebné údaje nutné pro vedení evidence ubytovaných hostů. U rodinných příslušníků, kteří z důvodu nízkého věku nevlastní OP, dokládá tyto údaje zákonný zástupce.
 • Došlé žádosti jsou evidovány na zařízení VLRZ v časovém sledu a v případě, že je žádosti vyhověno, obdrží žadatel zálohovou fakturu k úhradě ceny objednaného pobytu se stanoveným termínem splatnosti. Nebude-li zálohová faktura uhrazena v termínu splatnosti, rezervace se ruší. Po úhradě zálohové faktury obdrží žadatel voucher, kterým se prokáže při příjezdu do zařízení VLRZ.
 • V případě, že je vyhověno žádosti podané v průběhu konání pobytu vojáka, provádí se úhrada pobytu rodinného příslušníka v recepci zařízení VLRZ.
 • Pobyt rodinného příslušníka spolu s účastníkem PR nezprošťuje vojáka od povinnosti účasti na stanoveném programu PR (individuálně se přizpůsobuje program rehabilitace u osamělých vojáků, kteří pečují o děti od 2 do 6 let a tyto děti se účastní společně s nimi PR).
 • Vrácení poukazu na preventivní rehabilitaci v návaznosti na sjednaný a uhrazený pobyt rodinného příslušníka v zařízení VLRZ:
  • Rovněž v případech, kdy dojde k vrácení poukazu na preventivní rehabilitaci, je vhodné, aby voják pobyt pro rodinné příslušníky (dále jen služby), který je objednán a uhrazen, v příslušném zařízení VLRZ písemně či elektronicky (faxem či e-mailem) zrušil, a to v souladu se Všeobecnými podmínkami VLRZ pro placené pobyty rodinných příslušníků spolu s účastníkem preventivní rehabilitace, mimořádné rehabilitace a rekondičního pobytu vojáka v aktivní záloze (viz podmínky pro účtování stornopoplatků), které jsou nedílnou součástí vydaného voucheru.
  • Služby jsou považovány za zrušené dnem doručení písemné zprávy žadatele na zařízení VLRZ, ve kterém jsou služby zajištěny.
  • Plné znění Všeobecných podmínek VLRZ pro placené pobyty rodinných příslušníků spolu s účastníkem preventivní rehabilitace, mimořádné rehabilitace a rekondičního pobytu vojáka v aktivní záloze – ke stažení zde.
  • S účinností od 3. ledna 2018 platí následující podmínky pro zrušení objednaných a zařízením VLRZ potvrzených služeb:
Poplatky za zrušení objednaných služeb jsou stanoveny ve výši
do 14 dnů před nástupem 0 Kč
bez úhrady stornopoplatků
14 až 8 dnů před nástupem 40 % z ceny služeb
(se snídaní, pokud je v ceně za ubytování zahrnuta)
7 dnů až 1 den před nástupem 60 % z ceny služeb
(se snídaní, pokud je v ceně za ubytování zahrnuta)
v den nástupu nebo nedojezd 100 % z ceny ubytovacích služeb za celý pobyt
a 100 % z ceny stravovacích služeb za 1. a 2. den pobytu
zrušení služeb v průběhu pobytu 100 % z ceny služeb
z ceny ubytovacích a stravovacích služeb za zbývající pobyt

4.2.1. Pobyt dětí ve věku od 2 do 6ti let osamělých vojáků

 • Osamělí vojáci, kteří pečují o dítě ve věku od 2 do 6 let a nemají možnost svěřit ho do opatrování, se mohou zúčastnit preventivní rehabilitace spolu s dítětem.
 • O účast dítěte požádá písemně zasláním vyplněné a velitelem potvrzené „Žádosti o povolení pobytu dítěte ve věku od 2 do 6 let s účastníkem PR – osamělým vojákem / osamělou vojákyní“ (ke stažení zde), a to NEPRODLENĚ po přidělení poukazu na PR (čl. 14 RMO číslo 46/1999), a to e-mailem, poštou či na fax příslušnému zařízení VLRZ.
 • Současně je třeba co nejdříve provést „Oznámení o příjezdu“, viz bod. 3.1. (uvedeno výše). Vhodné je v poznámce Oznámení o příjezdu uvést informaci o požadavku k zajištění ubytování dítěte ve věku od 2 do 6ti let.
 • Pokud zařízení VLRZ nedisponuje volnou ubytovací kapacitou pro rodinného příslušníka, jsou volná místa pro vojáka a dítě zajištěna podle kapacitních možností všech zařízení VLRZ.
 • Ve VLL je pobyt povolován výjimečně. Ve VRÚ se pobyt pro rodinné příslušníky spolu s účastníkem PR nepovoluje.
 • Za pobyt dítěte od 2 do 6ti let uhradí přímo na zařízení osamělý voják částku stanovenou „Ceníkem pro pobyt rodinných příslušníků na zařízeních VLRZ spolu s účastníkem PR“.

5. MIMOŘÁDNÁ REHABILITACE

 • Na základě novelizace zákona č. 222/2009 Sb. ze dne 23. července 2009, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání poskytuje VLRZ ve svých zařízeních mimořádnou rehabilitaci.
 • Mimořádná rehabilitace (MR) v trvání 14 kalendářních dnů v kalendářním roce k upevnění zdravotního stavu může být poskytnuta vojákovi, který konal službu v zahraniční operaci po dobu nejméně 90 dnů vcelku.
 • MR se poskytuje na žádost vojáka tak, aby byla zahájena nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne návratu ze zahraniční operace.
 • Má-li voják o mimořádnou rehabilitaci zájem, postupuje stejně jako při vyžadování PR v redistribuci (bod 2), pouze s tím rozdílem, že místo „Žádosti o přidělení vráceného poukazu na PR“ („Žádost o přidělení poukazu na PR“) vyplní tiskopis „Žádost o přidělení poukazu na mimořádnou rehabilitaci dle § 97a, zákona č. 221/1999 Sb.“
 • Při souběhu mimořádné rehabilitace a nároku na preventivní rehabilitaci v témže kalendářním roce se poskytuje vojákovi pouze preventivní rehabilitace. Při souběhu mimořádné rehabilitace a nároku na zvláštní dovolenou se poskytuje vojákovi pouze mimořádná rehabilitace.
 • Pro zabezpečení MR v zařízeních VLRZ, vyžadování poukazů na MR a stanovení zásad při pobytu na MR platí přiměřeně ustanovení RMO č. 46/1999. Rovněž pro pobyt rodinných příslušníků spolu s účastníkem MR platí stejné podmínky jako pro pobyt rodinných příslušníků spolu s účastníkem PR.

6. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍCH VLRZ

 • VLRZ zabezpečuje pro účastníky PR mnoho doplňkových služeb, které jsou konkrétně uvedeny u jednotlivých zařízení.
 • Pokud jsou doplňkové služby zapracovány do programu PR, jsou poskytovány zdarma. Tyto služby mohou využívat účastníci PR i o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích, maximálně však v rámci provozní doby, stanovené zařízením. V případě, že budou využívány doplňkové služby mimo program PR, platí se za služby po předložení hotelové karty za zvýhodněných podmínek cena ujednocená na všech zařízeních VLRZ. „Ceník doplňkových služeb pro PR I“ je na každém zařízení vyvěšen na přístupném místě. Půjčování sportovních potřeb je i mimo program zdarma.

Kontakty na řediteství VLRZ:

Podrobnější informace k pobytům na preventivní rehabilitaci
je možné získat na dispečinku Oddělení služeb pro AČR
telefon e-mail fax
Všeobecné informace o pobytech v zařízeních VLRZ 973 201 631 os.acr@vlrz.cz 973 201 659
Preventivní rehabilitace (PR I) 973 201 632 pr1@vlrz.cz
Preventivní rehabilitace s lékařským návrhem (PRI-VR, PR I-KV, PR II) 973 201 608 dt@vlrz.cz
Spisovna   podatelna@vlrz.cz 973 201 605


 VLL Františkovy Lázně  VLL Teplice  VLL Jeseník
 VLL Karlovy Vary  VZ Bedřichov  VZ Měřín
 VZ Ovčárna  VLL Karlovy Vary - Bellevue  VZ Bedřichov - Malý Šišák
 VZ Dyje - Vranov  VZ Dyje - Bítov  Hotel DAP
 VRU Slapy  Dětský den VZ Měřín  Dětské tábory
letní čtenářská
fotosoutěž
 XXII. Reprezentační ples AČR
 
Magnitogorská 12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582
organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10
ředitelství: tel. +420 973 201 657, mail: podatelna@vlrz.cz

Reklamační řád
VOLAREZA News
člen SLL ČR člen SLL ČR informace dle zákona
informace dle zákona