VOLAREZA - Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Reklamační řád

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10
IČ: 00000582
Organizace je zapsána u_živnostenského
odboru Úřadu městské části Praha 10

1. Předmět

Tento reklamační řád byl vydán v souladu se Směrnicí ředitele Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (dále jen "VLRZ") pro vyřizování reklamací v podmínkách VLRZ. Upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb a řídí se zjména zákony čísla 89/2012 Sb., občanský zákoník, 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

2. Uplatňování reklamací

2.1. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí, že mu bylo poskytnuto vadné plnění, nejpozději však ve lhůtách stanovených pro každá dílčí plnění. Vadným plněním se rozumí zejména plnění, které nemá vlastnosti, které by mělo mít, či nemá vlastnosti obvyklé, které se u předmětu plnění s ohledem na jeho povahu obecně předpokládají.

2.2. Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně, přičemž uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, resp. umožní nalézt okamžitě vhodná řešení. Podaná reklamace musí být pracovníkem VLRZ, který je pověřen vyřizováním reklamací (dále jen "pracovník VLRZ"), zapsána do protokolu. Zákazník obdrží kopii tohoto protokolu a svým podpisem stvrdí souhlas s jeho obsahem a převzetí jeho kopie.

2.3. Zvláštní ustanovení o jednotlivých službách

2.3.1. Reklamace služeb cestovního ruchu (dále jen "zájezd")

VLRZ odpovídá zákazníkovi ve smyslu § 2537 až 2540 zákona č. 89/2012 Sb. za porušení závazků vyplývajících ze smlouvy o zájezdu uzavřené ve smyslu zákonů čísla 89/2012 Sb. a 159/1999 Sb. Nesplní-li VLRZ své povinnosti vyplývající ze smlouvy o zájezdu nebo těchto zákonů řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu. Pokud zákazník vlastním zaviněním neuplatní práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb na základě smlouvy o zájezdu, tj. u_předem sestavené, nabízené a prodávané kombinace služeb cestovního ruchu za_souhrnnou cenu, bez zbytečného odkladu, nejpozději však v uvedené lhůtě, VLRZ mu slevu z ceny nepřizná.

Je-li uzavření cestovní smlouvy zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, je lhůta podle předchozího odstavce zachována, i pokud tak zákazník učinil řádně a včas u zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.

Reklamace zájezdu, jehož pořadatelem je VLRZ, se řídí platnými Všeobecnými smluvními podmínkami VLRZ.

Reklamace zájezdu, jehož prodej VLRZ pouze zprostředkovává na základě uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení, se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami pořadatele daného zájezdu.

Ustanoveními čl. 2.3.1. odstavce prvního se přiměřeně řídí i rekreace a pobyty poskytované či zajišťované v rámci hlavní činnosti VLRZ a na základě kolektivní smlouvy.

2.3.2. Reklamace ubytovacích služeb

Reklamace ubytovacích služeb musí být uplatněna bez zbytečného odkladu poté, kdy zákazník vadu zjistí. V případě, že je reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na a) výměnu vadného vybavení, popřípadě na jeho doplnění, pokud se jedná o drobné nedostatky ve vybavení pokoje, b) výměnu pokoje za náhradní stejné cenové úrovně a vybavení pokud se jedná o vadu technického charakteru, která znemožňuje obyvatelnost pokoje. V případě, že je náhradní pokoj v nižší kvalitě či úrovni vybavení, má zákazník právo na vrácení rozdílu ceny podle platného ceníku služeb. V případě, že je náhradní pokoj ve vyšší kvalitě či úrovni vybavení, není zákazník povinen uhradit rozdíl v_ceně.

2.3.3. Reklamace stravovacích služeb

Vady pokrmů a nápojů určených k okamžité spotřebě musí zákazník reklamovat ihned po ochutnání. V případě, že se reklamace týká hmotnosti či množství, je zákazník povinen tyto skutečnosti reklamovat ještě před započetím konzumace. Vady potravin se považují za neodstranitelné. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na výměnu nápojů či pokrmů a pokud to není možné, na vrácení uhrazené ceny za reklamovaný pokrm či nápoj.

2.3.4. Reklamace doplňkového prodeje

Pokud má zboží prodané zákazníkovi v doplňkovém prodeji vadu, má zákazník právo na reklamaci ihned po převzetí zboží, nejpozději však, pokud jde o spotřební zboží ve lhůtě 24 měsíců. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi; jinak práva zaniknou. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy (například zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích) lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

V případě oprávněné reklamace, jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může zákazník od koupě věci odstoupit.

2.3.5 Reklamace ostatních služeb

V případech, kdy je reklamace posouzena jako částečně či zcela oprávněná a nejsou pro její vyřízení při poskytování jednotlivých služeb uvedeny jiné postupy, je VLRZ oprávněna vyřídit reklamaci následujícími způsoby: a) náhradním čerpáním služby, b) bezplatným odstraněním vady. Není-li možné vyřídit reklamaci některým z těchto způsobů je VLRZ povinna v případě oprávněné reklamace poskytnout přiměřenou slevu z ceny vadné služby.

3. Vyřizování reklamací

3.1. Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány, nebo které mu již byly poskytnuty, je VLRZ povinna zahájit reklamační řízení ihned po prokazatelném uplatnění reklamace. O reklamaci včetně odstranění vady musí být rozhodnuto bez zbytečného odkladu ihned, ve složitějších případech do tří dnů; do této lhůty se nezapočítává doba přiměřeně podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není se zákazníkem dohodnuta lhůta delší.

3.2. Pokud není reklamaci v plném rozsahu vyhověno ihned, sepíše pracovník VLRZ se zákazníkem protokol (resp. potvrzení o přijetí reklamace). V protokolu (resp. potvrzení o přijetí reklamace) musí být uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem a předmětem reklamace, datum podání reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Jestliže zákazník předá písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Protokol (resp. potvrzení o přijetí reklamace) musí podepsat obě strany.

3.3. Při vyřízení reklamace je VLRZ povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení, jehož obsahem je především informace o a) provedení opravy (náhradním plnění, apod.), b) době vyřizování reklamace /doby opravy/, c) důvodech zamítnutí reklamace, pokud k němu došlo.

3.4. Nastanou-li okolnosti, které jsou na_straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a VLRZ zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

3.5. Nepovažuje-li zákazník vyřízení reklamace u služeb poskytovaných zařízením VLRZ za uspokojivé, je oprávněn požádat o přezkoumání vyřízení reklamace ředitele zařízení a u služeb zabezpečovaných ředitelstvím VLRZ, ředitele VLRZ.

3.6. V případě, že dojde mezi zákazníkem a VLRZ ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.

4. Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací

4.1. Pro řešení reklamace je zákazník povinen poskytnout součinnost, zejména podání informací, předložení dokladů prokazujících skutkový stav, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, je zákazník povinen umožnit VLRZ jakož i zástupcům dodavatele služby, přístup do ubytovacího prostoru, který mu byl pronajat, aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. V ostatním platí ustanovení obecně závazných předpisů.

5.2. Tento reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1.5.2016 a nahrazuje reklamační řád ze dne 1.1.2015.

Reklamační řád ke stažení
Reklamacni-rad.pdf